• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Ons diagnostiekteam zet zich vol enthousiasme en vanuit het hart in voor de jeugdigen en gezinnen die aangemeld worden. Wij zijn een divers team met creativiteit, eigenheid en wij zijn altijd op zoek naar verbinding met de omgeving. Wij staan voor goede zorg waarbij de menselijke relatie centraal staat.

Binnen onze diagnostiektrajecten richten wij ons op het hele systeem van de aangemelde jeugdige. Een jeugdige wordt geboren met een eigen karakter en groeit op in een breder systeem van gezin, school en verder netwerk en wordt mede hierdoor gevormd. Onze kracht ligt in het in kaart brengen van alle factoren die verband houden met de (aangemelde) problematiek, waarbij er aandacht is voor de eigen krachten en beschermende factoren in het gezin. Onze bejegening is persoonlijk, warm en laagdrempelig. Hierdoor voelt het gezin zich (h)erkend en is er ruimte voor verandering en vooruitgang.

Dat betekent dat wij geen diagnostiek verrichten op alleen kindkenmerken. Alleen als het gehele systeem bereid is om mee te werken en naar zichzelf te kijken, kunnen wij een diagnostiektraject uitvoeren. Deze diagnostiek is op maat, wat inhoudt dat wij per hulpvraag kijken wat nodig is.

Het onderzoekstraject start altijd met een intakegesprek, meestal met ouder(s) en jeugdige. In dit gesprek wordt kennis gemaakt met elkaar en wordt in kaart gebracht wat de hulpvraag is, wat de huidige klachten en krachten zijn en wat er aan eerdere hulp is geweest. Op basis hiervan wordt een onderzoeksvoorstel gedaan.

Het volgende kan ingezet worden binnen onze praktijk:

 • Intelligentieonderzoek: bij dit onderzoek worden de cognitieve capaciteiten van de jeugdige in kaart gebracht;
 • Neuropsychologisch onderzoek: met dit onderzoek worden verschillende cognitieve functiegebieden beter in kaart gebracht. Functies zoals geheugen, aandacht en concentratie, taal, waarneming, tempo van denken, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van denken;
 • Persoonlijkheidsonderzoek: dit onderzoek wordt ingezet om de sociale en emotionele ontwikkeling in kaart te brengen. Het geeft inzicht in het gedrag en (sociale) belevingswereld.

Daarnaast maken we gebruik van (gedrags)vragenlijsten om de ervaren problematiek beter in beeld te krijgen. Een belangrijk onderdeel van de diagnostiek zijn de gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) waarbij de gehele ontwikkeling van de jeugdige in kaart wordt gebracht. Daarnaast wordt met ouders samen, of apart, ingegaan op hun opvoedstijl en eigen achtergrond. Verder kan een video-opname van een ouder-jeugdige interactie of een gezinsonderzoek deel uitmaken van het onderzoek. Contact met school en/of een schoolobservatie wordt ingezet om een beeld van het functioneren van de jeugdige in de schoolse situatie te krijgen.

Hulpvragen die liggen op de volgende gebieden kunnen wij binnen onze praktijk goed onderzoeken:

 • Aandacht-/concentratieproblemen
 • Sociaal-emotionele problematiek (zelfbeeld, zelfvertrouwen)
 • Gedragsproblemen (opstandig, geprikkeld, boosheid)
 • Angstproblematiek
 • Depressieve klachten
 • Hechting
 • Trauma
 • Systeemproblematiek

Het onderzoek start met de hulpvraag van de jeugdige en het eindproduct is een verantwoord en bruikbaar advies. Een vervolgtraject kan zijn: behandeling, individueel of in het gezin en de inzet van specialistische begeleiding. Dit zijn vervolgtrajecten die binnen onze praktijk geboden kunnen worden. Indien nodig kan er een warme overdracht plaatsvinden naar een andere hulpverleningsorganisatie.

Geïnteresseerd of nieuwsgierig? Wanneer u contact met ons opneemt maken wij graag een afspraak voor een nadere kennismaking.

Contact opnemen